Felhasználási feltételek

A szolgáltatást a summoners.eu nyújtja. A regisztrációval a felhasználó elfogadja az alább leírt feltételeket.

I. Általános feltételek
1.1 A felhasználó nem módosíthatja a rendszer megjelenését, működését, illetve tilos bármilyen módon beavatkoznia, vagy megzavarnia a honlap, a szerverek, a honlaphoz kapcsolódó hálózat működését, továbbá tilos figyelmen kívül hagynia a honlaphoz kapcsolódó hálózat működésére vonatkozó bármely előírás vagy szabályzat által lefektetett követelményeket, eljárási előírásokat. Az erre vonatkozó kísérletek kizárást és egyéb jogi következményeket vonhatnak maguk után.
1.2 A felhasználónak a honlap használata során vagy azzal kapcsolatban tilos:
a. mások jogait bármilyen módon megsérteni;
b. kárt okozni;
c. bármely módon jogellenes (de különösen: fenyegető, szeméremsértő, erkölcstelen, rágalmazó, becsületsértő, vagy egyéb módon megbotránkoztató, illetve diszkriminatív) elektronikus közleményeket, továbbá úgynevezett “junk” vagy “spam” küldeményeket küldeni;
d. bármely módon jogellenes (de különösen szerzői vagy személyhez fűződő jogot sértő, illetve más módon jogszabályba ütköző, vagy nem a jogosulttól származó) tartalmat feltölteni;
e. bármilyen kérdőívet, közvélemény-kutatást, piramis rendszerű, vagy ún. “lánclevelet” készíteni, a honlapon elhelyezni, küldeni, továbbítani, közzétenni;
f. a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül bármilyen – így különösen pénzgyűjtésre, áru vagy szolgáltatás reklámozására vonatkozó – közleményt a honlapon elhelyezni, küldeni, továbbítani, közzétenni;
g. e-mailen vagy bármilyen egyéb módon továbbítani olyan anyagot, amelynek továbbításához nincs joga (így különösen minden olyan anyag, ami harmadik személyek szellemi alkotáshoz fűződő jogát sértheti, vagy amely bizalmas információt tartalmaz);
h. más felhasználók személyes adatnak minősülő adatait gyűjteni, felhasználni, nyilvánosságra hozni vagy tárolni;
i. megsérteni bármely hatályos rendelkezést, jogszabályt vagy irányadó egyezményt.

1.3 A felhasználó vállalja, hogy valamennyi olyan anyagi és nem anyagi kárt és költséget közvetlenül megtérít a Szolgáltató, illetve harmadik személyek részére, amely a felhasználónak a honlappal kapcsolatos magatartására vezethető vissza. Ilyennek minősül különösen a felhasználó által a honlapon bármilyen módon elhelyezett tartalomból, a honlap vagy az ahhoz kapcsolódó hálózat használatából, a felhasználási feltételek megsértéséből, vagy a Szolgáltató illetve harmadik személyek jogainak vagy jogos érdekeinek megsértéséből származó minden kár és költség.

II. Felhasználási engedély
2.1 A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) értelmében a jelen felhasználási feltételek elfogadásával felhasználási szerződés jön létre a felhasználó és a Szolgáltató ill. annak mindenkori tulajdonosa/üzemeltetője között a szerzői jogi védelemben részesülő és a felhasználó által feltöltött mű (különösen, de nem kizárólagosan fénykép, más médiatartalom vagy írásmű) tekintetében, amely szerint ezen tartalmak feltöltésével a felhasználó időbeli és területi korlátozás nélkül kizárólagos felhasználási engedélyt ad a Szolgáltatónak. A felhasználó a felhasználással kapcsolatos bármilyen díjazásról jelen felhasználási feltételek elfogadásával kifejezetten és visszavonhatatlanul lemond.
A felhasználási jogosultság különösen, de nem kizárólagosan kiterjed a tartalmak kezelésére, tárolására, másolására, módosítására, terjesztésére, nyilvánossághoz közvetítésére, megjelentetésére, többszörözésére, szerkesztésére, fordítására, formázására, átdolgozására. Jelen megállapodás értelmében a Szolgáltató ill. annak mindenkori tulajdonosa/üzemeltetője a harmadik fél által elkövetett jogsértések esetén saját nevében jár el a jogsértővel szemben. A felhasználási engedély birtokában a Szolgáltató ill. a weboldal mindenkori tulajdonosa/üzemeltetője harmadik személyek részére további felhasználást engedélyezhet.
2.2 A Szolgáltató részére átengedett felhasználási engedélyeket a szolgáltatás igénybevételének megszűnése nem érinti. Az átengedett felhasználási jogok kiterjednek az időközben törölt, de a Szolgáltató által archivált tartalmakra is.
2.3 A Szolgáltató tájékoztatja a felhasználót, hogy az Szjt. 45§ (3) bekezdése alapján jelen felhasználási szerződés írásba foglaltnak minősül.

III. Felelősség kizárása
3.1 A summoners.eu oldalain megjelenő, a felhasználók által feltöltött tartalmakért (kommentekért) a Szolgáltató nem vállal felelősséget.
3.2 A Szolgáltató harmadik személyek áruira illetve szolgáltatásaira vonatkozó hirdetéseket, reklámokat és bannereket futtathat a honlapon.
3.4 A Szolgáltató nem ellenőrzi e hirdetések, reklámok tartalmát, így nem felelős az ilyen hirdetések, reklámok, bannerek tartalmáért. A hirdető személy közvetlenül felelős minden, általa a hirdetésben, reklámban közölt adat tény-, és jogszerűségéért. A felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem ajánlja, vagy támogatja a honlapon harmadik személyek által hirdetett bármely árut vagy szolgáltatást, úgyszintén nem értékesíti ezen árukat, illetve nem nyújtja e szolgáltatásokat. Az elhelyezett fizetett politikai hirdetések nem tükrözik az üzemeltető vagy a Szolgáltató véleményét. A hirdetések közzétételekor teljes mértékben figyelembe vesszük a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseit, valamint az önszabályozó reklámpiacon kialakult gyakorlatot.
3.5 A honlap harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmazhat. A Szolgáltató nem ellenőrzi ezen weboldalak tartalmát, adatkezelési gyakorlatát, így a Szolgáltató nem felelős az ilyen weboldalak tartalmáért, illetve az ilyen oldalon elhelyezett, harmadik további weboldalakra mutató egyéb linkekért.
3.6 A weboldal tulajdonosa és üzemeltetője nem vállal felelősséget a látogatók által elhelyezett üzenetekért és médiatartalmakért. A felelősség az üzenetet és az egyéb tartalmat elhelyező személyt terheli. Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy valamely vélemény, hozzászólás vagy egyéb tartalom harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a vitatott tartalmat azonnal eltávolíthatja, és a tartalom elhelyezőjétől kára megtérítését követeli.
3.7 Az oldal tartalma kizárólag tájékoztató jellegű, az oldalon hozzáférhető tartalom (ideértve az oldal működése során használt szoftvert is) pontosságáért, megbízhatóságáért, teljességéért és az ezekből eredő közvetlen vagy közvetett károkért a Szolgáltató nem felel. Az oldal és az azon elhelyezett tartalom felhasználása kizárólag a felhasználó felelősségére és kockázatára történik.
3.8. A felhasználó tudomásul veszi különösen, hogy:
- a honlap a “Világháló” (world wide web) nyílt hálózatán működik, mely hálózat nem minősül biztonságosnak,
- bármely üzenet, melyet a felhasználó küld a honlapra, vagy amely a honlapról származik harmadik jogosulatlan személy által “megszerezhető”, olvasható
- a honlap és annak tartalma a “mindenkor megtekintett állapotban” áll a felhasználó rendelkezésére.
3.8.1 A Szolgáltató nem szavatolja a honlapon megjelenő, vagy a honlapon keresztül elérhető bármely anyag megbízhatóságát, teljességét, megfelelő minőségét, illetve annak valamely speciális célra történő felhasználhatóságát.
3.8.2 A Szolgáltató a hatályos jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben kizárja felelősségét minden olyan vagyoni és nem vagyoni kárért, költségért és egyéb jogkövetkezményért, amely a honlapon megjelenő, vagy azon keresztül elérhető bármely tartalom használatából ered.
3.8.3 A felhasználó viseli a honlapon megjelenő, vagy a honlapon keresztül elérhető bármely tartalom használatából eredő őt ért minden vagyoni és nem vagyoni kárt, költséget és minden egyéb következményt.
3.8.4 A felhasználó kijelenti és szavatolja, hogy betöltötte 18. életévét, ennek hiányában pedig azt, hogy törvényes képviselője jóváhagyta a honlap használatát.

IV. Egyes szolgáltatások igénybevételének feltételei
4.1 Hírlevél
4.1.1 Szolgáltató a felhasználó kérésére hírlevelet küld a felhasználó feliratkozásakor megadott e-mailcímére, továbbá időszakos, híreiről, eseményeiről e-mailben tájékoztatást nyújt.
4.1.2 A Hírlevél szolgáltatást igénybe vevő felhasználó a Hírlevélre történő feliratkozással előzetes, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja, ahhoz, hogy az általa megadott e-mail elérhetőségére a Szolgáltató a szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást tartalmazó hírlevél kerüljön megküldésre, továbbá hogy a Szolgáltató a regisztráció során megadott e-mail címét a Hírlevél szolgáltatásnyújtása céljából kezelje. A Hírlevél szolgáltatás igénybevételét, így a tájékoztató küldemények küldésére vonatkozó és felhasználó személyes adatainak ezen célból történő kezeléséhez történő hozzájárulását a felhasználó bármikor ”leiratkozás útján” jogosult visszavonni. A felhasználó hozzájárul, hogy a Szolgáltató marketing tartalmú leveleket küldjön a feliratkozottak e-mail címére.
4.1.3 A felhasználó az oldalra való regisztrációjával automatikusan feliratkozik a Szolgáltató hírlevelére.

V. Szerzői jogok
5.1 Szolgáltató, aki az adatbázis előállítását saját nevében és kockázatára kezdeményezte és gondoskodik az ehhez szükséges ráfordításokról, mint adatbázis-előállító és az adatbázis, mint gyűjteményes mű tekintetében szerkesztő szellemi tulajdona a summoners.eu oldalon található tartalom. Az oldal tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. A honlapon található bármely tartalom, így különösen információ, szöveg, grafika, megjelölés, ikon, kép, video- és zenei anyag, védjegy, hirdetés, terv, elrendezés, beosztás, grafikai megjelenítés, valamint a honlap meghatározó jellemvonásai a szerzői jog, a védjegy és más szellemi alkotásokra vonatkozó jog által védett. A Szolgáltató fenntart minden, az oldal bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A summoners.eu domainnév, valamint a “summoners.eu” elnevezés és megjelölés és logo jogi védelmet élvez, felhasználása – a hivatkozás kivételével – kizárólag a Szolgáltató előzetes és kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges.
5.2 A felhasználó a weboldalon hozzáférhetővé tett szerzői jogvédelem alá eső művek szerzője, aki a tartalom feltöltésével hozzájárul ahhoz, hogy a műveket a Szolgáltató felhasználja, azokat hasznosítsa, a jogsértőkkel szemben fellépjen, valamint a felhasználási jogokat átruházza.
5.3 A felhasználó az oldal tartalmának egyes részeit – kizárólag saját felhasználás céljából – merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult az így többszörözött rész további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára, átdolgozására.
5.4 A Szolgáltató előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos az oldal egészének vagy részeinek feldolgozása és bármely célból történő hasznosítása.
5.5 A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A Szolgáltató követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

VI. Adatvédelem
6.1 A summoners.eu tiszteletben tartja a felhasználók személyhez fűződő jogait és biztosítja a felhasználók magánszférájának védelmét.
6.2 Személyes adatok alatt értjük azon adatokat, melyek alapján felhasználóinkat azonosítani tudjuk, például név és e-mail cím. A felhasználók fizikai elérésére alkalmas adatokat (pl. lakcím) kizárólag a jelen felhasználási feltételekben foglalt esetekben és a Felhasználó előzetes önkéntes kifejezett hozzájárulásával gyűjtünk, amely hozzájárulása megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel a felhasználó félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok gyűjtéséhez.
6.3 A summoners.eu csak olyan személyes adatokat rögzít, melyeket a felhasználó önkéntesen ad meg a hírlevél feliratkozáskor, illetőleg a Szolgáltató által nyújtott egyéb szolgáltatások igénybevételekor. Személyes adatait kizárólag a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos célokra használjuk fel, azt harmadik személyek felé – a jogszabályban meghatározott eseteken és a Felhasználó erre vonatkozó kifejezett és önkéntes hozzájárulásában foglaltakon túl – nem továbbítjuk. Az adatkezelés során biztosítjuk az adatok pontosságát, teljességét és naprakészségét, valamint azt, hogy a felhasználókat csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. Ha bármelyik felhasználónk kéri, hogy személyes adatait töröljük ki saját rendszerünkből (természetesen bizonyos esetben vállalva azt, hogy attól fogva nem, vagy nem teljes módon tudja igénybe venni a szolgáltatást), ezt haladéktalanul teljesítjük.
6.4 A aummoners.eu gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. A summoners.eu az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
6.5 Szervereink egyes esetekben automatikusan regisztrálják felhasználóink ill. az oldalon böngészők IP-címét, az általuk használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és néhány más információt. Ezeket az információkat kizárólag összesített és feldolgozott formában hasznosítjuk, szolgáltatásaink esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében és statisztikai célokra. Megfelelő technikai megoldásokkal biztosítjuk, hogy a nyilvántartásunkban tárolt adatok a felhasználók által megadott egyéb adatokkal közvetlenül semmilyen formában ne legyenek összekapcsolhatók és a felhasználókhoz rendelhetők.
6.6 Egyes szolgáltatásaink úgynevezett cookie-t helyeznek el felhasználóink számítógépén. A cookie-k kizárólag szolgáltatásaink megfelelő működését szolgálják, más célra nem vesszük őket igénybe. Ezek használata letiltható a felhasználóoldali böngészőben, ám kiiktatásukkal elképzelhető, hogy bizonyos funkciók nem, vagy csak részlegesen fognak működni.
6.7 A szolgáltatásaink részét képező nyilvános kommunikációs csatornákat (fórumok) minden felhasználónk saját felelősségére veszi igénybe. A különböző hozzászólások szerzői joga az adott felhasználót illeti, ugyanakkor a Szolgáltatónak joga van azokból korlátozás nélkül idézni, illetve azokat sokszorosítani. A hozzászólások harmadik fél által csak személyes használatra nyomtathatók, tölthetőek le, illetve terjeszthetők, és kizárólag a Szolgáltató írásbeli hozzájárulásával lehet őket felhasználni. Felhívjuk felhasználóink figyelmét, hogy a nyilvános kommunikációs csatornákon megjelenő hozzászólásokra, a nyilvános közlésekre érvényes különböző jogszabályok az irányadóak (2010. évi CLXXXV. törvény, 1978. évi IV. törvény). A kommunikációs szolgáltatásokat igénybe vevő felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeljük, azokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá, azokat – a törvényben előírt kivételektől eltekintve – harmadik fél részére nem adjuk át. A fórum szolgáltatásában tilos az olyan tevékenység, amelyért pénzt, vagy más ellenszolgáltatást kérnek illetve fogadnak el, vagy amellyel bármilyen a Szolgáltatóval üzleti vagy partnerkapcsolatban nem álló szolgáltató termékét, vagy szolgáltatását népszerűsítenek, ajánlanak, vagy azokra utalnak.

VII. Záró nyilatkozatok
7.1 A szolgáltatás igénybevételével a felhasználó tudomásul veszi a fentieket, illetve hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben az általa elhelyezett tartalom bármely vonatkozásában jogsértő vagy sérti a Szolgáltató érdekeit, akkor Szolgáltató azt jogosult törölni.
7.2 A summoners.eu használata közben a hatályos jogszabályok által megengedett módon a felhasználó webes tevékenységei naplózásra kerülnek. A naplókat a Szolgáltató csak statisztikai célokra használja fel, és csak a Szolgáltató férhet hozzájuk.
7.3 A jelen feltételek elfogadásával a felhasználó kijelenti, hogy azt írásban bármikor megerősíti.
7.4 A szolgáltató fenntartja a a jogot, hogy ezen nyilatkozatot bármikor módosíthatja, illetve kiegészítheti.
Belépés